26.04.2006 İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ TƏDRİSİN ƏSAS MÖVZUSUDUR
19.04.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN YENİ ƏSASNAMƏSİ TƏSDİQ OLUNMUŞDUR
19.04.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRİ QAFQAZ UNİVERSİTETİNDƏ MÜHAZİRƏ İLƏ ÇIXIŞ ETMİŞDİR
19.04.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ HAQQINDA ƏSASNAMƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
19.04.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ
17.04.2006 "MƏHKƏMƏ SİSTEMİNİN MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ" LAYİHƏSİ ÜZRƏ
DÜNYA BANKININ EKSPERTLƏRİ "ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ EDİLMƏSİ PLANI"NIN LAYİHƏSİNİ TƏQDİM ETMİŞLƏR
15.04.2006 UŞAQ HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ DAİM DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
13.04.2006 PENİTENSİAR SİSTEMİN FƏALİYYƏTİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
12.04.2006 AZƏRBAYCANLA AVSTRİYA ARASINDA HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
07.04.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
06.04.2006 HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ İLKİN TƏDRİS KURSLARI DAVAM EDİR
03.04.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
03.04.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI