30.11.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
30.11.2006 PENİTENSİAR SAHƏDƏ İSLAHATLAR DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
29.11.2006 BAKIDA MƏHKƏMƏ QƏRARLARININ İCRASI ÜZRƏ
BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLİR
27.11.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
27.11.2006 ƏDLİYYƏ ORQANLARINA İŞƏ QƏBULLA BAĞLI MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK EDƏN NAMİZƏDLƏRİN NƏZƏRİNƏ
22.11.2006 ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİ PEŞƏ BAYRAMLARINI QEYD ETMİŞLƏR
22.11.2006 AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİ MÜSTƏQİL DÖVLƏTİMİZLƏ BİRGƏ İNKİSAF EDİR, MÖHKƏMLƏNİR VƏ MÜASİRLƏSİR
22.11.2006 HÜQUQİ DÖVLƏTİN QURULMASI MÖHKƏM ƏDLİYYƏ SİSTEMİNİN FORMALAŞDIRILMASI İLƏ SIX BAĞLIDIR
21.11.2006 PENİTENSİAR XIDMƏTDƏ İSLAHATLAR KEYFİYYƏT MƏRHƏLƏSINƏ QƏDƏM QOYUB
20.11.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN ƏMƏKDAŞLARINA ALİ XÜSUSİ VƏ ALİ HƏRBİ RÜTBƏLƏRİN VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
20.11.2006 ƏMƏKDAR HÜQUQŞÜNAS FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
20.11.2006 M.Z.İBAYEVİN ŞÖHRƏT ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
20.11.2006 R.İ.MEHDİYEVƏ ƏMƏKDAR HƏKİM FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
20.11.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN BİR QRUP ƏMƏKDAŞININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
14.11.2006 ÖLKƏMİZ AVROPA ƏDLİYYƏ VƏ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLƏRİNİN KONFRANSINDA YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ TƏMSİL OLUNMUŞDUR
15.11.2006 ÖLKƏMİZİN BEYNƏLXALQ NOTARİAT İTTİFAQI İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI MÖHKƏMLƏNİR
01.11.2006 HƏMMƏRUZƏÇİLƏR ƏDLİYYƏ VƏ MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ İLƏ TANIŞ OLMUŞLAR