29.12.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ KOLLEGİYA İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
29.12.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ ÜZRƏ MİLLİ FƏALİYYƏT PLANININ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
28.12.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİSİNİN DÖVLƏT REYESTRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
22.12.2006 ATƏT AZƏRBAYCANDA GEDƏN DEMOKRATİK PROSESLƏRİ DƏSTƏKLƏYİR
16.12.2006 AVROPA ŞURASININ EKSPERTLƏRİ AZƏRBAYCANDA MƏHKƏMƏ İSLAHATLARINI YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRMİŞLƏR
16.12.2006 PENİTENSİAR SAHƏDƏ BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR

Konfransda Azərbaycanın ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun çıxışı
13.12.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ VƏ BƏZİ FƏRMANLARININ QÜVVƏDƏN DÜŞMÜŞ HESAB EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
12.12.2006 ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN XATİRƏSİ ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN ANILMIŞDIR
12.12.2006 KADRLARIN SEÇİLMƏSİNİN ƏN DÜZGÜN YOLU MUSABİQƏDİR
09.12.2006 ƏDLİYYƏ ORQANLARINA İŞƏ QƏBUL ÜZRƏ MÜSABİQƏ KOMİSSİYASININ MƏLUMATI