Çoxmənzilli binanın idarə edilməsində bələdiyyələrin vəzifələrinə dair qanunvericiliyin tələbləri mövzusunda

Çoxmənzilli binaların idarə edilməsi məsələsi kifayət qədər aktual və müzakirə predmeti olan mövzu olsa da, bu işdə sovet dönəminin inzibati amirliyə söykənən metodlarının hələ də tətbiq olunması, çağdaş qanunvericiliyin yaratdığı imkanlardan tam istifadə edilməməsi yaşayış binalarının idarə olunmasında bəlli problemlər yaradır, dövlət büdcəsinin gərəksiz, artıq yüklənməsinə səbəb olur. Nəticədə binaların nəinki görünüşcə, bütövlükdə vaxtından tez aşınmasına gətirib çıxarır. Bu halda köhnə binalarla yanaşı, yeni tikilmiş çoxmənzilli yaşayış binalarında da ciddi maliyyə vəsaiti tələb edən problemlərin yaranması qaçılmaz olur. Doğrudur, son 10-15 il ərzində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına çoxmənzilli binaların abadlaşdırılması üçün misilsiz işlər görülsə də, bu tədbirlər dövlət büdcəsini çox yüklədiyindən iqtisadi baxımdan səmərəli sayılmır.

Məlumdur ki, müstəqillik dövründə dövlətimiz tərəfindən digər sahələrlə yanaşı, mənzil münasibətlərinin də tənzimlənməsi ilə bağlı yeni yanaşmalar tətbiq olunmaqla Azərbaycan Respublikasının yeni Mənzil Məcəlləsi (bundan sonra – Məcəllə) qəbul edilmiş və 2009-cu ilin 1 oktyabr tarixdən qüvvəyə minmişdir. Məcəllədə mənzil qanunvericiliyinin əsasları, bu münasibətlərin iştirakçıları, onların hüquq və vəzifələri və digər mühüm məsələlərlə yanaşı, çoxmənzilli binalarının idarə edilməsi ilə bağlı da normativ hüquqi tənzimləmə aparılmışdır.

Qanunvericilikdə çoxmənzilli binaların idarə edilməsi məsələsinin nizamlanmasına baxmayaraq, təcrübədə bu sahədə əsasən köhnə idarəetmə üsullarının tətbiq edilməsinin şahidi oluruq. Belə ki, özəl qurumların və istehlak xarakterli mənzil-tikinti kooperativlərinin tikdikləri binalar istisna olmaqla, başqa binaların idarə olunması mənzil-istismar sahələri tərəfindən həyata keçirilir. Özəl qurumların və istehlak xarakterli mənzil-tikinti kooperativlərinin tikdikləri binalar isə bu qurumların özlərinin müəyyən etdiyi və bir-birindən fərqli qaydalarla idarə olunurlar. Beləliklə, çoxmənzilli binaların idarə edilməsində bir dağınılıqlıq ortaya çıxır ki, bu da müxtəlif problemlərin yaranmasına səbəb olur.

Məcəllədə çoxmənzilli binanın idarə edilməsinin yeni üsulları müəyyənləşdirilsə də, dövlət mənzil-istismar sahələri ilə bağlı hər hansı tənzimləmə aparılmamış, bu da öz növbəsində mənzil-istismar sahələrinin hüquqi statusunda qeyri-müəyyənliyə yol açmışdır. Qeyd olunur ki, “Azərbaycan Respublikasının mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müəyyən edilmişdir ki, dövlət mənzil-istismar qurumları yalnız mənzil mülkiyyətçiləri ilə bağlanmış müqavilə əsasında bu mənzillərə xidmət göstərə bilərlər. Təcrübədə mənzil-istismar sahələrinin bu istiqamətdə göstərdikləri xidmət demək olar ki, kommunal ödənişlərin yığılması ilə məhdudlaşır.

Yuxarıda qeyd olunanlar, həmçinin mənzil-istismar sahələrinin funksiyalarının mahiyyətcə köhnəlməsi, müasir tələblərə adekvat olmaması, çoxmənzilli binaların idarə edilməsi işində mülkiyyətçilərə alternativ seçim imkanlarının yaradılmasının vacibliyi və digər zəruri məsələlər nəzərə alınaraq, Məcəllə çağdaş dövrün tələblərinə uyğun hazırlanmış və mülkiyyətçilərə mənzil münasibətlərinin iştirakçısı kimi daha geniş imkanlar vermişdir.

Mənzil qanunvericiliyi təkcə bu Məcəllə ilə məhdudlaşmır. 1995-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında mülkiyyət və mənzil toxunulmazlığı hüququ konstitusion norma kimi təsbit olunmuş və mülkiyyətçilərin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək imkanı müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, Məcəllədə fiziki və hüquqi şəxslərə mənzil hüquqlarını öz mülahizəsinə görə və mənafeləri üçün həyata keçirmək, o cümlədən onlar barəsində sərəncam vermək hüququ təsbit olunmaqla, mülkiyyətçilərə müqavilə azadlığı verilmişdir.

Məcəllənin ölkəmizdə artıq formalaşmış olan mənzil münasibətlərinə gətirdiyi bir çox yeniliklərdən biri də, çoxmənzilli binaların idarə edilməsi əsaslarının müəyyən olunması ilə bağlıdır. Belə ki, Məcəllənin yeddinci bölməsi çoxmənzilli binanın idarə edilməsi barədə məsələlərə həsr olunmuşdur.

Çoxmənzilli binanın idarə edilməsi sakinlərin əlverişli və təhlükəsiz yaşamaq şəraitini, binanın ümumi əmlakının lazımi qaydada saxlanılmasını, həmin əmlakın istifadə edilməsi məsələlərinin həll olunmasını, habelə bina sakinlərinə kommunal xidmətlərin göstərilməsini təmin etməlidir. Çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçiləri binanın aşağıdakı idarə edilməsi üsullarından birini seçməyə borcludurlar:

· sahə mülkiyyətçiləri tərəfindən bilavasitə idarə edilmə;

· mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti və ya ixtisaslaşmış istehlak kooperativi tərəfindən idarə edilmə;

· idarəedici təşkilat tərəfindən idarə olunma.

Çoxmənzilli binanın idarə edilmə üsullarının hər birinə ayrılıqda qısaca nəzər salaq.

İlk növbədə nəzərə alınmalıdır ki, çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçilərinin ümumi yığıncağı binanın idarəetmə orqanı olub, çoxmənzilli binanın idarə edilməsi üsulunu seçmək hüququna malikdir. İdarəetmə üsulunun seçilməsi barədə ümumi yığıncağın qərarı binanın bütün sahə mülkiyyətçiləri üçün məcburidir.

Çoxmənzilli bina həmin binanın sahə mülkiyyətçiləri tərəfindən birbaşa idarə edildikdə, sahə mülkiyyətçiləri onların ümumi yığıncağının qərarı əsasında binanın ümumi əmlakının saxlanması üzrə xidmətlərin göstərilməsi və təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi üçün müqavilələri uyğun fəaliyyət növlərini həyata keçirən şəxslərlə bağlayırlar. Bu zaman, su, qaz və elektrik təminatı, kanalizasiya, istilik təchizatı haqqında müqavilələri çoxmənzilli binanın idarə edilməsini bilavasitə həyata keçirən sahə mülkiyyətçisi öz adından bağlamalıdır.

Çoxmənzilli binanın idarə edilmə üsullarından biri də mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti və ya ixtisaslaşmış istehlak kooperativi tərəfindən idarəetmənin həyata keçirilməsidir. Çoxmənzilli binada daşınmaz əmlak kompleksini birgə idarə etmək, çoxmənzilli binanın ümumi əmlakının istismarını, ona sahibliyi, ondan istifadəni və qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş hədlərdə barəsində sərəncam verilməsini təmin etmək məqsədi ilə çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçilərinin könüllü birliyi mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti hesab edilir.

Mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti qeyri-kommersiya qurumu olan hüquqi şəxsdir və onun əsas məqsədi mənfəət götürmək və əldə olunan mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürmək deyil. Mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçilərinin ümumi yığıncağında səs çoxluğu ilə fəaliyyət müddəti məhdudlaşdırılmadan yaradılır. Mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətini yaratmış iştirakçıların səslərinin sayı çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçilərinin ümumi səslərinin sayının əlli faizindən çoxunu təşkil etməlidir.

Qeyd olunur ki, çoxmənzilli bina yalnız bir idarəedici təşkilat tərəfindən idarə edilə bilər. İdarəetmə üsulundan asılı olmayaraq çoxmənzilli binanın idarə olunması Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilməli olan qaydalar əsasında həyata keçirilməlidir.

Məsələyə baxılarkən beynəlxalq təcrübəni də öyrənmək faydalı olardı. Avropa ölkələrinin çoxunda və bəzi postsovet dövlətlərində, habelə qonşu Rusiya və Gürcüstanda çoxmənzilli binaların idarə olunması işi “Kondominium modeli”nin geniş tətbiqi ilə həllini tapmışdır. Bu idarəetmə forması ilə yanaşı, qərb ölkələrində ixtisaslaşmış idarəedici təşkilatların xidmətlərindən də geniş istifadə olunur.

Kondominium – latın sözü olub dilimizə tərcümədə ümumi sahiblik mənasını verir və çoxmərtəbəli binaların ümumi istifadədə olan elementləri üzərində ortaq mülkiyyət forması kimi müəyyən olunur. Çoxmərtəbəli binalarda yaşayanların hər biri ayrı-ayrılıqda öz mənzillərinin xüsusi mülkiyyətçisi, binanın həmin mənzilə xidmət edən ümumi hissələrinin isə ortaq mülkiyyətçisi kimi çıxış edirlər və onların yaratdıqları idarəetmə forması kondominium adlanır. Kondominiumlar ölkəmizdə olan mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətləri ilə oxşardır.

Kondominiumlar çoxmənzilli binanın ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən idarə edilməsindən daha məqbul və sərfəli hesab olunur. Belə ki, kondominium idarəetməsi zamanı heç kimə əlavə xidmət haqqı ödənilmir, işlər mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən görülür. Eyni zamanda, binanın idarəedilməsi və saxlanılması ilə bağlı qərarlar birbaşa mülkiyyətçilər tərəfindən qəbul olunur.

Müzakirə mövzusu olan məsələlərə dair yerli özünüidarə orqanları olan bələdiyyələrə də bir sıra mühüm vəzifələr həvalə olunmuşdur. Belə ki, çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçiləri tərəfindən altı ay ərzində binanın idarə edilmə üsulu seçilmədikdə və ya idarə edilmə üsulunun seçilməsi barədə qərar icra olunmadıqda, binanın yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi sahə mülkiyyətçilərinin yığıncağını çağırmalıdır. Bu yığıncaqda sakinlərin hüquq və vəzifələri onlara bildirilməlidir.

Bir il ərzində çoxmənzilli binanın idarə olunması ilə bağlı məsələlər müsbət həllini tapmadıqda, yəni idarəetmə üsulu seçilmədiyi və ya bu barədə qərar icra olunmadığı halda, həmin binanın yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli 128 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Çoxmənzilli binanın idarəedici təşkilatının seçilməsi üzrə açıq müsabiqə keçirilməsi Qaydası”na uyğun olaraq idarəedici təşkilatın seçilməsi üçün açıq müsabiqə keçirməlidir. Mənzil Məcəlləsinin 141.5-ci maddəsinə uyğun olaraq belə müsabiqə açıq müsabiqənin nəticələri əsasında bağlanmış çoxmənzilli binanın idarə edilməsi müqaviləsinin qüvvədə olma müddəti başa çatanadək, həmin binanın idarə edilməsi üsulu seçilmədiyi halda da keçirilir.

Uyğun bələdiyyə tərəfindən qanunvericliyin tələblərinə əsasən sözügedən açıq müsabiqə keçirildiyi gündən on gün müddətində çoxmənzilli binanın bütün sahə mülkiyyətçiləri açıq müsabiqənin nəticələri və həmin binanın idarə edilməsi müqaviləsinin şərtləri barədə məlumatlandırılır. Sahə mülkiyyətçiləri müsabiqənin qalibi olmuş idarəedici təşkilatla ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq müqavilə bağlamağa borcludurlar.

Mənzil Məcəlləsində sahə mülkiyyətçiləri ilə müqavilənin notariat qaydasında bağlanması üçün ayrıca şərt müəyyən edilmədiyinə görə, mülki hüququn müqavilələr üçün müəyyən edilmiş prinsipləri və şərtləri əsas götürülməlidir. Bu cür müqavilələr xidmət müqaviləsi sayıldığı üçün notariat qaydasında təsdiq edilməsi tələb olunmur. Belə ki, Mülki Məcəllənin 407.2-ci maddəsinə əsasən sadə yazılı müqavilə müvafiq qaydada imzalandığı andan bağlanmış sayılır. Eyni zamanda, həmin Məcəllənin 405.1-ci maddəsinə görə tərəflər müqavilənin bütün mühüm şərtləri barəsində tələb olunan formada razılığa gəldikdə müqavilə bağlanmış sayılır.

Mülki Məcəlləyə görə (maddə 406.1) müqavilə əqdlərin bağlanması üçün nəzərdə tutulan hər hansı formada bağlana bilər, bu şərtlə ki, bu Məcəllədə həmin növ müqavilə üçün müəyyən forma təyin edilməsin. Tərəflər müqaviləni müəyyən formada bağlamaq barəsində şərtləşiblərsə, həmin müqavilə növü üçün bu Məcəllə ilə belə forma tələb edilməsə də, müqavilə şərtləşdirilmiş formaya salındıqdan sonra bağlanmış sayılır (406.2). Göstərilənlərə uyğun olaraq hesab olunur ki, çoxmənzilli binanın idarə olunması üçün müqavilə notariatdan kənar qaydada bağlana bilər.

İdarəetmə müqaviləsi bağlanarkən mülki hüququn müqavilələr üçün qoyulmuş ümumi prinsipləri əsas götürülməlidir. Bu cür müqavilələrdə müqavilənin bağlandığı yer və tarix, müqavilənin predmeti olan çoxmənzilli binanın ünvanı, xidmətin növləri, tariflər, xidmət haqqı, sahə mülkiyyətçilərinin ümumi əmlakının saxlanılması və təmiri və başqa xidmətlər üçün ayırdıqları maliyyə vəsaiti üzərində idarəedici tərəfindən sərəncam vermə hüququ və şərtləri, hesabatlılıq, müqavilə iştirakçılarının rekvizitləri (ad, soyadı, ünvan), iştirakçı hüquqi şəxs olduqda hüquqi ünvanı, bank hesabı, hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, müqaviləni imzalayan təmsilçinin vəzifəsi, adı, soyadı, ünvanı, əlaqə vasitələri, müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verməyin əsasları, müqavilənin qüvvədə olma müddəti göstərilməlidir. Bununla yanaşı, Mənzil Məcəlləsinin 142-ci maddəsində müəyyən edilmiş xüsusi şərtlər də müqavilədə nəzərə alınmalıdır.

Göstərilənlərlə yanaşı, nəzərə alınmalıdır ki, əgər binanın idarə edilməsi üsulu binanın sahə mülkiyyətçiləri tərəfindən seçilməzsə, çoxmənzilli binanın yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi çoxmənzilli binanın idarə edilməsi barədə müqavilənin başa çatmasına bir ay qalmışdan gec olmayaraq həmin binanın idarəetmə üsulunun seçilməsi məsələsinin həlli üçün binanın sahə mülkiyyətçilərinin yığıncağını çağırmalıdır. Açıq müsabiqə qanunvericiliyə görə baş tutmamış hesab olunduqda (“Çoxmənzilli binanın idarəedici təşkilatının seçilməsi üzrə açıq müsabiqə keçirilməsi Qaydası”nın 3.8-ci bəndinə görə müsabiqə təklifləri olan zərflərin açılmasına başlanmazdan bir gün əvvələdək müsabiqədə iştirak üçün heç bir ərizə verilməmişdirsə, müsabiqə baş tutmamış hesab olunur.), müsabiqə keçirilmədən çoxmənzilli binanın idarəetmə müqaviləsinin bağlanmasına yol verilir. Müsabiqə baş tutmamış hesab olunarsa, Məcəllənin 141.9-cu maddəsinə əsasən bələdiyyənin müəyyən etdiyi istənilən idarəedici təşkilatla müqavilə bağlana bilər.

Bələdiyyələrin bu istiqamətdə səlahiyyətləri yalnız qeyd olunanlar deyil. Belə ki, çoxmənzilli binaların idarə edilməsi üçün şərait yaradılması işi də Məcəllə ilə bələdiyyələrə tapşırılmışdır. Bu məqsədlə onlar idarəedici təşkilatın fəaliyyəti üçün bərabər şəraiti təmin etməli, çoxmənzilli binanın idarə edilməsini həyata keçirən şəxslərin ixtisasının artırılmasına, belə fəaliyyəti həyata keçirmək niyyəti olan şəxslərin təlimini təşkil etməyə köməklik göstərməlidirlər. Eyni zamanda, vətəndaşların sorğusu əsasında onlara binaların və yaşayış sahələrinin saxlanması, təmiri üzrə xidmət və işlərin müəyyən edilmiş qiymət və tarifləri, bu qiymət və tariflərə müvafiq haqqın miqdarı, göstərilən xidmət, habelə yerinə yetirilən işlərin siyahısı və keyfiyyəti, o cümlədən göstərilən kommunal xidmətlərin qiyməti və tarifləri, bu xidmətlərin haqqının miqdarı barədə məlumat vermək bələdiyyələrin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Bələdiyyələrin idarəedici təşkilatlara, mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətlərinə, mənzil-tikinti kooperativlərinə və ya digər ixtisaslaşmış istehlak kooperativlərinə çoxmənzilli binaların əsaslı təmiri üçün öz vəsaitləri hesabına yardım etmək hüququ da vardır.

Qanunvericliklə bələdiyyələrə bu sahədə bir sıra vəzifələr verildiyi kimi, bu vəzifələrin icra olunmamasına görə cəza tədbirləri də nəzərdə tutulmuş, 2018-ci il 18 dekabr tarixli Qanunla İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni maddə əlavə olunaraq, mənzil qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət müəyyən edilmişdir. Belə ki, çoxmənzilli binanın idarəetmə üsulunun seçilməsi məsələsinin həlli üçün həmin binanın yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən Məcəllə ilə müəyyən olunmuş qaydada tədbirlərin görülməməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində vəzifəli şəxslər üçün inzibati məsuliyyət (üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə) müəyyən edilmişdir.

Çoxmənzilli binaların idarə edilməsi məsələsinə bələdiyyələr tərəfindən yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası prizmasından yanaşılması doğru deyildir. “Çoxmənzilli binanın idarəedici təşkilatının seçilməsi üzrə açıq müsabiqə keçirilməsi Qaydası”na görə idarəedici təşkilat müsabiqənin nəticələri əsasında bağlanılan çoxmənzilli binanın idarə edilməsi müqaviləsinə uyğun olaraq çoxmənzilli binanın idarə edilməsini həyata keçirən hüquqi şəxs (təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq) və ya fərdi sahibkardır. Eyni zamanda, qanunvericiliyin tələblərinə əsasən, bələdiyyələr qanuna uyğun olaraq təsərrüfat fəaliyyəti ilə və qanunvericiliklə qadağan edilməmiş başqa fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün müstəqil hüquqi şəxslər yarada bilər, onların təşkili və ləğvi məsələlərini həll edə bilərlər. Konstitusiya da azad sahibkarlıq hüququna təminat verərək qanunla qadağan olunmamış istənilən iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququnu tanıyır.

Qanunvericilikdə idarəedici təşkilatın seçilməsi üçün keçirilən açıq müsabiqədə bələdiyyələrin yaratdığı hüquqi şəxslərin iştirakını qadağan edən hər hansı norma müəyyən olunmadığından, bələdiyyə təşkilatlarının bu müsabiqələrdə iştirakı bələdiyyənin iqtisadi və sosial dayaqlarının möhkəmləndirilməsinə, yerli büdcənin formalaşmasına, eləcə də yeni iş yerlərinin yaradılmasına müsbət təsir göstərən hal kimi qəbul edilməlidir. Təəssüf ki, bələdiyyələr tərəfindən bu işlərə laqeyd münasibət göstərilir, yaradılmış imkanlardan tam istifadə olunmur, bu da öz növbəsində yerli əhalinin haqlı narazılığına səbəb olur.

Hesab edirik ki, bələdiyyələr çoxmənzilli binaların idarə edilməsində özlərinin yaratdıqları kommersiya qurumları vasitəsi ilə yaxından iştirak edə bilərlər. Bu qurumların onları yaratmış bələdiyyələrin deyil, başqa bələdiyyələrin keçirdikləri müsabiqələrdə iştirakı məqsədəuyğun sayılır. Məcəllənin 141.9-cu maddəsinə uyğun olaraq müsabiqə baş tutmadığı hallarda bələdiyyənin öz qurumu ilə müsabiqəsiz müqavilə bağlaması da mümkündür. Bu, çoxmənzilli binanın idarə olunması ilə bağlı yaranmış hər hansı çətinliyi, əngəli vaxtında və çevikliklə aradan qaldırmağa kömək edə bilər. Hər bir rayon üzrə bələdiyyələrin ortaq qurumları da yaradıla bilər. Belə qurumların yalnız çoxmənzilli binaların idarə olunması yönündə işləməsi bu sahədə ixtisaslaşmanı təmin edə bilər.

Göstərilənləri ümumiləşdirib demək olar ki, çoxmənzilli binaların idarə edilməsinə dair üzərlərinə düşən vəzifələrin icrasını təmin etmək üçün bələdiyyələr öz ərazisindən məlumatlı olmalı, aidiyyəti qanunvericilik aktlarını və beynəlxalq təcrübəni öyrənməli, əhali ilə təmaslarını artırmalı, qanunvericiliklə onlara verilmiş geniş imkanlardan istifadə etməkdə təşəbbüslü olmalıdırlar.

Hazırda Nazirlər Kabineti tərəfindən çoxmənzilli binanın idarə edilməsi qaydası müəyyən edilmədiyindən, Məcəllənin tələblərinin tam yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Buna baxmayaraq, bələdiyyələr gələcəkdə hər hansı çətinliklə üzləşməmək üçün həmin qayda təsdiq olunanadək hazırlıq işlərini görməlidirlər. Çünki, qaydalar müəyyən edildikdən sonra bütün məsuliyyət bələdiyyələrin üzərində qalacaqdır.

İri şəhərlərdə yaradılmış bələdiyyələrin ərazilərində çoxmənzilli binaların sayca çox olmasına görə, bu sahədə işlərin ardıcıl və yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün hər bir bələdiyyədə mənzil qanunvericiliyinin qeyd olunan tələblərini bilən, məlumatlı, təcrübəli kadrın ayrılması da zəruridir.

Qeyd olunan sahədə qanunvericiliyin tələbləri barədə bələdiyyələrin maarifləndirilməsi məqsədilə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən “Çoxmənzilli binaların idarəedilməsi sahəsində bələdiyyələrin vəzifələri barədə” tövsiyə hazırlanıb bələdiyyələrə göndərilmiş və bu mövzuda seminarlar keçirilmişdir.

Çoxmənzilli binaların idarəedilməsi sahəsində qanunvericilikdə bələdiyyələrin üzərinə düşən vəzifələrin icrası istiqamətində onların fəaliyyətinin canlandırılması, bələdiyyələrin bu istiqamətində fəaliyyətlərinin qanunamüvafiq və səmərəli təşkilinə köməklik edilməsində də Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə ardıcıl iş aparılır.

 

Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin

məsləhətçisi

III dərəcəli ədliyyə qulluqçusu

Zaur Ağapaşayev


iacca
help_az
iap
eplc